پروژه امیرآباد – تهران

طراحی و اجرای آبیاری قطره‌ای باغچه‌های این منزل مسکونی بدون استفاده از پمپ و فقط با فشار آب شهری با استفاده از اسپری کننده و قطره چکان‌های تنظیم شونده و لوله قطره‌چکان دار برای باغچه‌ها انجام شد. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه عبارتند از:

  • لوله ۱۶ قطره چکان دار
  • اتصالات لوله ۱۶
  • اسپری جت ۱۸۰ (میکروجت)
  • اسپری جت ۳۶۰ (میکروجت)
  • قطره چکان دبی ثایت نتافیم
  • قطره چکان تنظیمی ۸ نازله
  • تایمر ابیاری دیجیتال رین پوینت